Skip to Content

Information av Temaåret

Inspirationskällan för Temaåret för bildning är det 150-årsjubileum som Finlands äldsta stiftelse för bildningsarbete och livslångt lärande, Kvs Stiftelse (Folkupplysningssällskapet sr), firar 2024.

Under temaåret behandlas bildning utifrån följande teman:

  • Hållbar framtid
  • Mångfald, likabehandling och nyfinländskhet
  • Kultur och konst som föregångare
  • Från vetenskap till bildning
  • Läskunnighet och dialog
  • Livslångt lärande och bildning

Som övergripande teman ingår dessutom digitalisering och medkänsla.

Evenemang kan ordnas med anknytning till det lokala och på olika språk. Rapporteringen sker dock på finska.

 

Det praktiska genomförandet samordnas av kommittén för Temaåret för bildning, med ett stort antal medlemmar som företräder olika samhällssektorer. Ordförande för kommittén är europarlamentariker Sirpa Pietikäinen. Undervisnings- och kulturministeriets representant i kommittén är kanslichef Anita Lehikoinen.

Temaårets evenemang kan följas på sociala medier med hashtaggarna #sivistys2024 #bildning2024

Back to top